Giám sát và sỉ nhục

Nguồn: Overvåkning og Ydmykelse par René Rafael & Ling Xi, Feb. 2019.            Le Monde Diplomatique, Norvège                                                    Chuyển ngữ: Hoàng Thủy Ngữ   Một hệ thống xếp hạng, gọi là “tín...